Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaOd 26 października 2007 r. obowiązuje ustawa 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 176 poz. 1239), zakazująca pracy w placówkach handlowych we wszystkie dni świąteczne wolne od pracy. Nowela dodaje do kodeksu pracy nowy art. 1519a, zgodnie z którym wykonywanie pracy w placówkach handlowych będzie dopuszczalne w niedziele, a zakazane we wszystkie dni świąteczne wolne od pracy, wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Do końca tego roku zakaz obejmie pracę w dniach: - 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych, - 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, - 25 i 26 grudnia pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Główny Inspektor Pracy zaapelował o przestrzeganie nowych regulacji i poinformował, że w okręgowych inspektoratach pracy na terenie całego kraju czynne będą dyżurne telefony, gdzie będzie można przekazywać sygnały o naruszeniu wprowadzonego zakazu pracy w handlu w dni świąteczne. Sygnały te zostaną sprawdzone przez inspektorów pracy. Nieprzestrzeganie przepisów zakazujących pracy w święta stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które inspektor pracy może ukarać pracodawcę karą grzywny nakładaną w drodze mandatu karnego w wysokości od 1 do 2 tys. zł, a w przypadku powtórnego popełnienia wykroczenia w ciągu dwóch lat - do 5 tysięcy złotych. Może również skierować wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego, który ma prawo ukarać winnego popełnienia wykroczenia grzywną do 30 tysięcy złotych. W związku z wejściem w życie omawianej nowelizacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej stanowisko, w którym omawiany zakaz pracy dotyczy świąt (12 dni w roku) wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Praca w placówkach handlowych w niedziele jest dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności - w tym zakresie, stan prawny nie ulega zmianie. Zdaniem Departamentu Prawa Pracy, normy prawne zawarte w artykule 1519a kodeksu pracy, oznaczają zakaz wykonywania pracy w święta we wszystkich placówkach handlowych, przez osoby mające status pracownika, a więc zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zakaz odnosi się do każdego zatrudnionego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Normy te nie oznaczają natomiast zakazu otwarcia placówki handlowej w święta i nie stoją na przeszkodzie wykonywaniu pracy w święta przez jej właścicieli lub inne osoby pracujące na podstawie umów cywilnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa można przyjąć, że pojęcie „placówka handlowa” obejmuje wszelkie instytucje i zakłady, których główną działalnością jest działalność handlowa, zarówno hurtowa jak i detaliczna, a więc które kupują wyroby w celu ich sprzedaży, z uwzględnieniem nowoczesnych form sprzedawania i kupowania towarów), przy założeniu, że czynności charakterystyczne dla sprzedaży towarów w taki sposób, są dokonywane przez osobę mającą status pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy zabrała głos w sprawie nowelizacji i „kierując się interesem społecznym, jak również brakiem możliwości jednoznacznej interpretacji przepisów zawartych w kodeksie pracy uznała, że stacje paliw należy zaliczyć do placówek usługowych, wykonujących prace konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Użyteczność społeczną należy przy tym rozumieć jako tę część działalności, której niewykonanie może przynieść szkodę dla społeczeństwa lub jego części”. Ze względu na niejednoznaczność przyjętych w nowelizacji kodeksu pracy rozwiązań, budzące wątpliwości przepisy zostaną poddane ocenie Trybunału Konstytucyjnego. Źródło: www.mps.gov.pl, www.pip.gov.pl.

Dane kontaktowe