Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaCzym są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to postanowienia zawarte w umowach, które szczególnie krzywdzą konsumentów i stawiają ich w niekorzystnej sytuacji. Owe klauzule Kodeks Cywilny definiuje je jako kształtujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszające jego interesy. Nie jest ważne, czy klauzula została spisana czy też nie, bo dotyczy to zarówno klauzul pisemnych jak i ustnych. Oceniając zgodność postanowień umowy z dobrymi obyczajami bierze się pod uwagę stan z chwili zawarcia umowy, jej treść, okoliczności zawarcia, a także należy uwzględnić inne umowy, które pozostają w związku z umową, której postanowienia są przedmiotem oceny. Takie kryteria oceny zostały wprowadzone przez kodeks cywilny w art. 385(2). Przy ocenie klauzuli trzeba również pamiętać o rodzaju świadczonych dóbr i usług. Klauzule abuzywne nie wiążą konsumenta tylko pod warunkiem, że nie zostały uzgodnione indywidualnie. Uzgodnionymi indywidualnie postanowieniami są te postanowienia umowy, na których treść konsument miał rzeczywisty wpływ. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje. Za niedozwolone postanowienia umowne uważa się na przykład postanowienia, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy czy pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia.

Pozdrawiam

Leszek Poręba

Dane kontaktowe