Nieznajomość prawa szkodzi. Porady prawne On-line Leszek Poręba

Kliknij i zamów poradę!Czy to prawda, że jeżeli wygram proces (chodzi o odzyskanie wierzytelności od dłużnika firmy) to od przeciwnika będą zasądzone dla nas koszty zastępstwa procesowego? Jak to wygląda w praktyce?

Ma Pan rację bowiem zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego strona, która przegrał proces jest obowiązana zwrócić koszty zastępstwa procesowego na żądanie strony przeciwnej.

Wynagrodzenie radcy prawnego wchodzi w skład kosztów jednak nie może ono być wyższe niż ustawowo przyjęte stawki. Jednak nie może być Pan pewien że całe wynagrodzenie zostanie Panu zwrócone gdyż jego wysokość może przekraczać tzw stawki minimalne i jest to już indywidulana kwetia umowy pomiędzy Panem a Radcą Prawnym Minimalne stawki możemy znaleĽć w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349). Warto wspomnieć, że przy określaniu kosztów sąd bierze pod uwagę nakład pracy pełnomocnika i jeszcze kilka innych czynników zatem określanie kosztów procesu nie jest tak do końca sztywne.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;

3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;

4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;

5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;

6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;

7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Sąd może przyznać wyższe opłaty niż te podane powyżej zwłaszcza jeżeli sprawa jest zawiła jednak nie mogą one przekraczać sześciokrotności stawki minimalnej.

Dane kontaktowe