Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaCo kryje się pod definicją odstępnego

Odstępne wyraża się w pieniądzu i jest to suma, którą należy zapłacić w razie skorzystania z umownego prawa odstąpienia od umowy.

Odstępne jest zatem dodatkowym zastrzeżeniem umownym związanym z umownym prawem odstąpienia. W normalnym przypadku skorzystanie z umownego prawa odstąpienia nie jest związane z obowiązkiem zapłaty określonej kwoty pieniężnej (oczywiście poza rozliczeniami stron związanymi z odstąpieniem od umowy). Natomiast wprowadzenie instytucji odstępnego oznacza, iż ten kto korzysta z umownego prawa odstąpienia i od umowy odstępuje jest zobowiązany do zapłacenia ustalonej w umowie kwoty pieniężnej.

Odstępne może zostać zastrzeżone na rzecz jednej lub obu stron umowy. Odstępne powoduje, iż odstąpienie od umowy w wykonaniu umownego prawa odstąpienia jest skuteczne wtedy, gdy przed lub najpóźniej w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu zostanie zapłacona kwota odstępnego. Odstępne zmienia zatem charakter umownego prawa odstąpienia, które w miejsce czynności dochodzącej do skutku poprzez samo oświadczenie (o odstąpieniu) przekształca się w czynność, której skuteczność zależy dodatkowo od zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Zgodnie bowiem z treścią art. 396 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Pozdrawiam

Leszek Poręba

Dane kontaktowe