Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaW ostatnim dniu, w którym upływał termin do wniesienia apelacji zdecydowałem się na jej wniesienie. Apelację za pośrednictwem poczty wysłałem wprost do sądu II instancji. Moje pytanie brzmi: Czy w takim wypadku moja apelacja zostanie skutecznie przyjęta?

Odpowiedzi na Pana pytanie należy szukać w kodeksie postępowania cywilnego, a dokładniej w art. 369. W myśl tego artykułu apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Jeżeli wyrok został wydany przez sąd I instancji, to apelację należy wnieść właśnie do tego sądu. Termin do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Termin zostanie zachowany pod warunkiem, że przed jego upływem apelacja znajdzie się we właściwym sądzie. Z racji, że Pana apelacja trafiła do innego sądu niż powinna, to termin dla jej wniesienia będzie zachowany tylko wtedy, gdy sąd ten przed upływem przepisowego terminu przekaże apelację właściwemu sądowi bądź złoży ją w urzędzie pocztowym.

Reasumując, Pana apelacja zostanie skutecznie przyjęta, jeśli trafi do właściwego sądu przed upływem ustawowego terminu. Jeżeli Pan rzeczywiście wniósł apelację w ostatnim dniu i zaadresował ją Pan do niewłaściwego sądu, to niestety szanse, że termin do jej wniesienia zostanie zachowany są nikłe.

Pozdrawiam

Leszek Poręba

Dane kontaktowe