Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaCharakter prawny umowy zlecenia i jej zastosowanie w praktyce Zgodnie z art. 734 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Powyższy zapis należy traktować w ten sposób, że umową taką może być dokonanie określonych czynności prawnych.

Przedmiotem zlecenia nie mogą być czynności, których nie możemy dokonać przez pełnomocnika. Dokonywanie czynności faktycznych (jest to najpopularniejsze w obrocie) nie są w rozumieniu KC umową zlecenia. Możemy je klasyfikować jako umowy nienazwane do których stosujemy przepisy o tejże umowie.

Zgodnie z zasadą wyrażona w art. art. 734 § 2 zleceniobiorca przy dokonywaniu czynności prawnych dla dającego zlecenie działa w jego imieniu jako pełnomocnik. To w umowie musi być wyraźnie zastrzeżone że zleceniobiorca działa w imieniu własnym ale na rachunek zleceniodawcy. W ten sposób dochodzi do sytuacji kiedy zleceniobiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania w imieniu własnym ale jednocześnie jest zobowiązany do przeniesienia na zleceniodawcę wszystkiego co przy wykonaniu zlecenia uzyskał. Wtedy zleceniodawca zwalnia od zobowiązań zleceniobiorcę w celu wykonania zlecenia. Jest to konstrukcja pośredniego pełnomocnictwa. W obrocie często występują umowy zlecenia, które faktycznie nimi nie są. Bardzo powszechnym przykładem jest konstrukcja tzw. umów zlecenia, które w rzeczywistości są umowami o pracę (np. zleceniobiorca wykonuje zlecenie od 9 do 17 w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę od poniedziałku do piątku). Wykonywane w ten sposób zlecenie jest faktycznie umową o pracę i „zleceniobiorcy” w takiej sytuacji przysługują np. roszczenia typowo pracownicze nie wspominając o narażeniu się na karę grzywny dla nieuczciwego pracodawcy.

Pozdrawiam

Leszek Poręba

Dane kontaktowe